لیست پزشکان متخصص ارتوپد تهران

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان تهران
تهران
دکتر سید نجات حسینی جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

دکتر سید نجات حسینی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
7238
تهران
دکتر محمدرضا ابراهیمیان جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

دکتر محمدرضا ابراهیمیان متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
7237
تهران
دکتر عزیزاله شیروانی جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

دکتر عزیزاله شیروانی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
7102
تهران
دکتر سید حمیدرضا مدرس نژاد جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

دکتر سید حمیدرضا مدرس نژاد متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
7037
تهران
:)

دکتر ابراهیم زنوزی متخصص جراحی دست
6874
تهران
دکتر بهنام پنجوی جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) کودکان

دکتر بهنام پنجوی فلوشیپ تخصصی جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) کودکان
7502
تهران
دکتر سید حمید قاضی میر سعید جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

دکتر سید حمید قاضی میر سعید متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
6637
تهران
:)

دکتر محمود معتمدی فر متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
6364
تهران
دکتر محمود فرزان جراحی دست

دکتر محمود فرزان فوق تخصص جراحی دست
6501
تهران
دکتر فیروز مددی جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

دکتر فیروز مددی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
5963
تهران
دکتر یحیی عظیمی جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

دکتر یحیی عظیمی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
6019
تهران
دکتر حسن عباسی دهبکری جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

دکتر حسن عباسی دهبکری متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
5882
لیست پزشکان تهران بر حسب تخصص
لیست پزشکان ارتوپد بر حسب شهر