4 اردیبهشت 1396 - ساعت : 6:4
مليحه حسن زاده مفرد
فلوشيپ تخصصي انکولوژي زنان (سرطان)
خراسان رضوي - مشهد
دکتر مليحه حسن زاده مفرد

زينب نظري
فلوشيپ تخصصي انکولوژي زنان (سرطان)
مازندران - ساري
دکتر زينب نظري

سهيلا اميني مقدم
فلوشيپ تخصصي انکولوژي زنان (سرطان)
تهران - تهران
دکتر سهيلا اميني مقدم

افسانه تهرانيان
فلوشيپ تخصصي انکولوژي زنان (سرطان)
تهران - تهران
دکتر افسانه تهرانيان

هاله آيت الهي
فلوشيپ تخصصي انکولوژي زنان (سرطان)
آذربايجان غربي - اروميه
دکتر هاله آيت الهي

مينو رباطي
فلوشيپ تخصصي انکولوژي زنان (سرطان)
فارس - شيراز
دکتر مينو رباطي

فاطمه عباسي
فلوشيپ تخصصي انکولوژي زنان (سرطان)
تهران - تهران
دکتر فاطمه عباسي

سيده ديانا حسيني فرح آبادي
فلوشيپ تخصصي انکولوژي زنان (سرطان)
خراسان رضوي - مشهد
دکتر سيده ديانا حسيني فرح آبادي

رضا ملايري
فلوشيپ تخصصي انکولوژي زنان (سرطان)
تهران - تهران
دکتر رضا ملايري

فريبا يارندي
فلوشيپ تخصصي انکولوژي زنان (سرطان)
تهران - تهران
دکتر فريبا يارندي
لیست پزشکان انکولوژي زنان (سرطان) بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم