لیست پزشکان متخصص طب سنتی

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
تبریز
دکتر سید محمدباقر فضل جو طب سنتی

دکتر سید محمدباقر فضل جو متخصص طب سنتی
899
دکتر صفیه محبی تبار طب سنتی

دکتر صفیه محبی تبار دکترای تخصصی طب سنتی
721
تهران
دکتر محمود خدادوست طب سنتی

دکتر محمود خدادوست دکترای تخصصی طب سنتی
767
زاهدان
:(

دکتر حسین جوانمرد متخصص طب سنتی
741
تبریز
دکتر فریبا خدایی فر طب سنتی

دکتر فریبا خدایی فر متخصص طب سنتی
569
تهران
دکتر ژاله علی اصل ممقانی طب سنتی

دکتر ژاله علی اصل ممقانی متخصص طب سنتی
362
تبریز
دکتر علیرضا عزیز پور طب سنتی

دکتر علیرضا عزیز پور متخصص طب سنتی
287
زاهدان
:(

دکتر علی اکبر مروارید متخصص طب سنتی
262
زاهدان
:(

دکتر بهزاد شاهرخ نیا متخصص طب سنتی
223
بابل
:(

دکتر نرجس گرجی متخصص طب سنتی
185
بابل
:(

دکتر مرتضی مجاهدی متخصص طب سنتی
135
بابل
:(

دکتر روشنک ثاقبی متخصص طب سنتی
114
لیست پزشکان طب سنتی بر حسب شهر
لیست پزشکان بر حسب تخصص