8 اردیبهشت 1396 - ساعت : 14:45
عليرضا روحاني
فلوشيپ تخصصي جراحي شانه
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر عليرضا روحاني

محمدرضا گيتي
فلوشيپ تخصصي جراحي شانه
تهران - تهران
دکتر محمدرضا گيتي
لیست پزشکان جراحي شانه بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم