لیست پزشکان بر حسب تخصص :(بازکردن لیست)
لیست پزشکان جراحي شانه بر حسب شهر : (بازکردن لیست)

دکتر عليرضا روحاني

فلوشيپ تخصصي جراحي شانه

آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر عليرضا روحاني

دکتر محمدرضا گيتي

فلوشيپ تخصصي جراحي شانه

تهران - تهران
دکتر محمدرضا گيتي

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم