لیست پزشکان بر حسب تخصص :(بازکردن لیست)
لیست پزشکان تصويربرداري مداخله اي اعصاب (نوروراديولوژي) بر حسب شهر : (بازکردن لیست)

دکتر رضا منصوري زاده

فلوشيپ تخصصي تصويربرداري مداخله اي اعصاب (نوروراديولوژي)

آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر رضا منصوري زاده

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم