8 اردیبهشت 1396 - ساعت : 14:41
حميد صاحب کشاف
فلوشيپ تخصصي زنان و زايمان (نازايي و آي.وي.اف)
تهران - تهران
دکتر حميد صاحب کشاف

لعيا فرزدي
فلوشيپ تخصصي زنان و زايمان (نازايي و آي.وي.اف)
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر لعيا فرزدي

محمد ابراهيم پارسانژاد
فلوشيپ تخصصي زنان و زايمان (نازايي و آي.وي.اف)
فارس - شيراز
دکتر محمد ابراهيم پارسانژاد

مليحه آدينه
فلوشيپ تخصصي زنان و زايمان (نازايي و آي.وي.اف)
تهران - تهران
دکتر مليحه آدينه

رزا مقدم
فلوشيپ تخصصي زنان و زايمان (نازايي و آي.وي.اف)
تهران - تهران
دکتر رزا مقدم

مهناز منصوري ترشيزي
فلوشيپ تخصصي زنان و زايمان (نازايي و آي.وي.اف)
خراسان رضوي - مشهد
دکتر مهناز منصوري ترشيزي

سعيد البرزي
متخصص زنان و زايمان (نازايي و آي.وي.اف)
فارس - شيراز
دکتر سعيد البرزي

معصومه يونسي
فلوشيپ تخصصي زنان و زايمان (نازايي و آي.وي.اف)
تهران - تهران
دکتر معصومه يونسي

مژگان السادات هاشمي فشارکي
فلوشيپ تخصصي زنان و زايمان (نازايي و آي.وي.اف)
تهران - تهران
دکتر مژگان السادات هاشمي فشارکي

اشرف آل ياسين
فلوشيپ تخصصي زنان و زايمان (نازايي و آي.وي.اف)
تهران - تهران
دکتر اشرف آل ياسين

ربابه طاهري پناه
متخصص زنان و زايمان (نازايي و آي.وي.اف)
تهران - تهران
دکتر ربابه طاهري پناه

مليحه اميريان
فلوشيپ تخصصي زنان و زايمان (نازايي و آي.وي.اف)
  -  
دکتر مليحه اميريان
لیست پزشکان زنان و زايمان (نازايي و آي.وي.اف) بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم