لیست پزشکان بر حسب تخصص :(بازکردن لیست)
لیست پزشکان درمان ريشه بر حسب شهر : (بازکردن لیست)

دکتر مير محمود مير آقايي

متخصص درمان ريشه

-
دکتر مير محمود مير آقايي

دکتر محمدرضا شريفيان

متخصص درمان ريشه

تهران - تهران
دکتر محمدرضا شريفيان

دکتر محسن بيدگلي

متخصص درمان ريشه

همدان -  همدان
دکتر محسن بيدگلي

دکتر حميدرضا حسين زاده

متخصص درمان ريشه

تهران - تهران
دکتر حميدرضا حسين زاده

دکتر عباس مسگراني

متخصص درمان ريشه

مازندران - ساري
دکتر عباس مسگراني

دکتر محمد سعيد شيخ رضايي

متخصص درمان ريشه

تهران - تهران
دکتر محمد سعيد شيخ رضايي

دکتر سعيد نگهباني

متخصص درمان ريشه

تهران - تهران
دکتر سعيد نگهباني

دکتر صديقه خدمت

متخصص درمان ريشه

تهران - تهران
دکتر صديقه خدمت

دکتر الناز موسوي خونساري

متخصص درمان ريشه

گيلان - رشت
دکتر الناز موسوي خونساري

دکتر نوشين شکوهي نژاد

متخصص درمان ريشه

تهران - تهران
دکتر نوشين شکوهي نژاد

دکتر علي سليماني

متخصص درمان ريشه

مازندران - بابل
دکتر علي سليماني

دکتر ناهيد شهره زهرا محمد زاده اخلاقي

متخصص درمان ريشه

تهران - تهران
دکتر ناهيد شهره  زهرا محمد زاده اخلاقي

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم