لیست پزشکان بر حسب تخصص :(بازکردن لیست)
لیست پزشکان راديولوژي دهان و فک وصورت بر حسب شهر : (بازکردن لیست)

دکتر مهکامه مشفقي

متخصص راديولوژي دهان و فک وصورت

تهران - تهران
دکتر مهکامه مشفقي

دکتر مريم پژوتن

متخصص راديولوژي دهان و فک وصورت

مرکزي - اراک
دکتر مريم پژوتن

دکتر بي بي الهه محمودي هاشمي

متخصص راديولوژي دهان و فک وصورت

خراسان شمالي - بجنورد
دکتر بي بي الهه محمودي هاشمي

دکتر الهام رجايي بهبهاني

متخصص راديولوژي دهان و فک وصورت

-
دکتر الهام رجايي بهبهاني

دکتر الهام مشکسار

متخصص راديولوژي دهان و فک وصورت

فارس - شيراز
دکتر الهام مشکسار

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم