لیست پزشکان بر حسب تخصص :(بازکردن لیست)
لیست پزشکان سکمان قدامي چشم بر حسب شهر : (بازکردن لیست)

دکتر داود قره باغي

فلوشيپ تخصصي سکمان قدامي چشم

تهران - تهران
دکتر داود قره باغي

دکتر محمد حسين اهور

فلوشيپ تخصصي سکمان قدامي چشم

آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر محمد حسين اهور

دکتر قاسم فخرايي

فلوشيپ تخصصي سکمان قدامي چشم

تهران - تهران
دکتر قاسم فخرايي

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم