8 اردیبهشت 1396 - ساعت : 14:45
محمدرضا نوروزي
فلوشيپ تخصصي سرطان دستگاه ادراري و تناسلي (اروانکولوژي)
تهران - تهران
دکتر محمدرضا نوروزي

جعفر شهبازي
فلوشيپ تخصصي سرطان دستگاه ادراري و تناسلي (اروانکولوژي)
خوزستان - اهواز
دکتر جعفر شهبازي

پرويز جبل عاملي
فوق تخصص سرطان دستگاه ادراری و تناسلی (اروانکولوژی)
تهران - تهران
دکتر پرويز جبل عاملي

شهريار ضيغمي
فلوشيپ تخصصي سرطان دستگاه ادراری و تناسلی (اروانکولوژی)
فارس - شيراز
دکتر شهريار ضيغمي
لیست پزشکان سرطان دستگاه ادراری و تناسلی (اروانکولوژی) بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم