4 اردیبهشت 1396 - ساعت : 6:0
فرشاد نيکويي
فلوشيپ تخصصي جراحي استخوان و مفاصل (ستون فقرات)
تهران - تهران
دکتر فرشاد نيکويي

محسن نبيوني
فلوشيپ تخصصي جراحي استخوان و مفاصل (ستون فقرات)
تهران - تهران
دکتر محسن نبيوني

مسعود تيرگر فاخري
فلوشيپ تخصصي جراحي استخوان و مفاصل (ستون فقرات)
تهران - تهران
دکتر مسعود تيرگر فاخري

ابراهيم عامري مهابادي
فلوشيپ تخصصي جراحي استخوان و مفاصل (ستون فقرات)
تهران - تهران
دکتر ابراهيم عامري مهابادي

حاجي محمد ساتلقي
فلوشيپ تخصصي جراحي استخوان و مفاصل (ستون فقرات)
گلستان - گرگان
دکتر حاجي محمد ساتلقي

پيمان فارسي
فلوشيپ تخصصي جراحي استخوان و مفاصل (ستون فقرات)
البرز - کرج
دکتر پيمان فارسي

محمدرضا اعتمادي فر
فلوشيپ تخصصي جراحي استخوان و مفاصل (ستون فقرات)
اصفهان - اصفهان
دکتر محمدرضا اعتمادي فر
لیست پزشکان جراحي استخوان و مفاصل (ستون فقرات) بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم