8 اردیبهشت 1396 - ساعت : 14:47
علي نقره کار بابلي
فلوشيپ تخصصي درد
تهران - تهران
دکتر علي نقره کار بابلي

سيروس مومن زاده
فلوشيپ تخصصي درد
تهران - تهران
دکتر سيروس مومن زاده

کامبيز باقر زادي
فلوشيپ تخصصي درد
تهران - تهران
دکتر کامبيز باقر زادي

مجيد حيدريان
فلوشيپ تخصصي درد
تهران - تهران
دکتر مجيد حيدريان

فرناد ايماني
فلوشيپ تخصصي درد
تهران - تهران
دکتر فرناد ايماني
لیست پزشکان درد بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم