7 اردیبهشت 1396 - ساعت : 7:46
محمد نجفي زاده
متخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي
آذربايجان شرقي - تبريز
پزشک در سامانه عضو استدکتر محمد نجفي زاده
لیست پزشکان ايمني شناسي باليني (ايمونولوژيست) بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم