4 اردیبهشت 1396 - ساعت : 6:9
نصرت اله عشقيار
متخصص آسيب شناسي فک و دهان
تهران - تهران
دکتر نصرت اله عشقيار

مهدي عاشوري
متخصص آسيب شناسي فک و دهان
تهران - تهران
دکتر مهدي عاشوري

سيد محمد رضوي
متخصص آسيب شناسي فک و دهان
اصفهان - اصفهان
دکتر سيد محمد رضوي

برات اله شبان
متخصص آسيب شناسي فک و دهان
خراسان رضوي - مشهد
دکتر برات اله شبان

فرشته بقايي نائيني
متخصص آسيب شناسي فک و دهان
تهران - تهران
دکتر فرشته بقايي نائيني

فاطمه دبير مقدم
متخصص آسيب شناسي فک و دهان
تهران - تهران
دکتر فاطمه دبير مقدم

بهنام اسلامي
متخصص آسيب شناسي فک و دهان
تهران - تهران
دکتر بهنام اسلامي

نسيم تقوي قاسميان
متخصص آسيب شناسي فک و دهان
تهران - تهران
دکتر نسيم تقوي قاسميان

عليرضا مومني
متخصص آسيب شناسي فک و دهان
خوزستان - سوسنگرد
دکتر عليرضا مومني

دنيا صدري
متخصص آسيب شناسي فک و دهان
تهران - تهران
دکتر دنيا صدري

سيد پرويز ديهيمي
متخصص آسيب شناسي فک و دهان
اصفهان - اصفهان
دکتر سيد پرويز ديهيمي

وحيد اسماعيلي
متخصص آسيب شناسي فک و دهان
تهران - تهران
دکتر وحيد اسماعيلي
لیست پزشکان آسيب شناسي فک و دهان بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم