لیست پزشکان بر حسب تخصص :(بازکردن لیست)
لیست پزشکان آسيب شناسي فک و دهان بر حسب شهر : (بازکردن لیست)

دکتر نصرت اله عشقيار

متخصص آسيب شناسي فک و دهان

تهران - تهران
دکتر نصرت اله عشقيار

دکتر مهدي عاشوري

متخصص آسيب شناسي فک و دهان

تهران - تهران
دکتر مهدي عاشوري

دکتر سيد محمد رضوي

متخصص آسيب شناسي فک و دهان

اصفهان - اصفهان
دکتر سيد محمد رضوي

دکتر برات اله شبان

متخصص آسيب شناسي فک و دهان

خراسان رضوي - مشهد
دکتر برات اله شبان

دکتر فرشته بقايي نائيني

متخصص آسيب شناسي فک و دهان

تهران - تهران
دکتر فرشته بقايي نائيني

دکتر نسيم تقوي قاسميان

متخصص آسيب شناسي فک و دهان

تهران - تهران
دکتر نسيم تقوي قاسميان

دکتر فاطمه دبير مقدم

متخصص آسيب شناسي فک و دهان

تهران - تهران
دکتر فاطمه دبير مقدم

دکتر بهنام اسلامي

متخصص آسيب شناسي فک و دهان

تهران - تهران
دکتر بهنام اسلامي

دکتر دنيا صدري

متخصص آسيب شناسي فک و دهان

تهران - تهران
دکتر دنيا صدري

دکتر وحيد اسماعيلي

متخصص آسيب شناسي فک و دهان

تهران - تهران
دکتر وحيد اسماعيلي

دکتر عليرضا مومني

متخصص آسيب شناسي فک و دهان

خوزستان - سوسنگرد
دکتر عليرضا مومني

دکتر عليرضا رجايي

متخصص آسيب شناسي فک و دهان

تهران - تهران
دکتر عليرضا رجايي

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم