دکتر جراح عمومی خیابان آزادی تبریز

تبریز نوبت دهی اینترنتی

دکتر مهدی عشایری

(5 / 0)
متخصص جراح عمومی
خیابان آزادی
تبریز نوبت دهی اینترنتی
دکتر فرشاد مهدوی

دکتر فرشاد مهدوی

(5 / 0)
متخصص جراح عمومی
خیابان آزادی
تبریز

دکتر همت مقصودی

(4 / 5)
متخصص جراح عمومی
آزادی
تبریز

دکتر فرزاد پیرزه

(4 / 4)
متخصص جراح عمومی
خیابان گلگشت
loading

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال آماده سازی بهترین نتایج برای شما 😍 است