لیست پزشکان متخصص شبکیه(ویتره و رتین) تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان تبریز
تبریز
دکتر محمد علی امین سبحانی شبکیه(ویتره و رتین)

دکتر محمد علی امین سبحانی فلوشیپ تخصصی شبکیه(ویتره و رتین)
3876
تبریز
:)

دکتر عباداله حیدری فلوشیپ تخصصی شبکیه(ویتره و رتین)
1188
تبریز
:)

دکتر محمد مزارعی فلوشیپ تخصصی شبکیه(ویتره و رتین)
780
تبریز
:)

دکتر زهرا مینقی فلوشیپ تخصصی شبکیه(ویتره و رتین)
350
تبریز
:)

دکتر آراز محمدزاده فلوشیپ تخصصی شبکیه(ویتره و رتین)
48
تبریز
:)

دکتر محمدرضا نیوشا فلوشیپ تخصصی شبکیه(ویتره و رتین)
41
تبریز
:)

دکتر بابک رحیمی فلوشیپ تخصصی شبکیه(ویتره و رتین)
34
تبریز
:)

دکتر منصور هادی زاده فلوشیپ تخصصی شبکیه(ویتره و رتین)
30
تبریز
:)

دکتر امیرعبداله افتخاری فلوشیپ تخصصی شبکیه(ویتره و رتین)
24
لیست پزشکان تبریز بر حسب تخصص
لیست پزشکان شبکیه(ویتره و رتین) بر حسب شهر